ZESPÓŁ SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU PODLASKIM
Jarosław Kostycewicz - patron naszej szkoły
powrót do strony głównej powrót do strony głównej
Jarosław Kostycewicz w Liceum Białoruskim w otoczeniu nauczycieli.
 
1896 - urodził się w Pasynkach, jako syn o. Bazylego Kostycewicza - proboszcza cerkwi, i Zofii z Budziłowiczów; jego dziadek i pradziadek również służyli w cerkwi w Pasynkach, tu są pochowani;

od 1907 - mieszkał w Bielsku, gdzie ojciec był proboszczem soboru Św. Trójcy;

1908 - 1914 - uczył się w gimnazjum w Grodnie i Białej Podlaskiej;

1914 - rozpoczął studia na Uniwersytecie w Petersburgu;

1916 - mobilizowany do armii; uczył się w szkole oficerskiej w Kijowie; potem walczył na froncie kaukaskim;

1917 - wrócił do Bielska; w okresie międzywojennym nie miał możliwości znalezienia pracy w zawodzie;
1939 - rozpoczął pracę jako nauczyciel;

1941 - został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Łomży; żona i córka zostają zesłane na Syberię do Kraju Ałtajskiego;

1941-42 - po powrocie z więzienia został wójtem gminy Bielsk, organizował na jej terenie szkolnictwo białoruskie;

1941-44 - prowadził tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej w swoim domu na Dubiczach;

1944 - zorganizował Państwowe Gimnazjum Białoruskie i Białoruską Szkołę Podstawową nr 2 (mieściły się w budynkach obok kina); w tym czasie został również zastępcą burmistrza Bielska;

1946 - został dyrektorem gimnazjum; w tymże roku władze zamknęły szkołę; J. Kostycewicz wraz z uczniami przeszedł do gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, gdzie wykładał łacinę;

1949-1965 -był nieprzerwanie dyrektorem odrodzonego Liceum Białoruskiego oraz Szkoły Podstawowej (do 1960 r. szkoła mieściła się w budynku przy ul. Widowskiej; w 1960 r. oddano do użytku nowy budynek przy ul. Kopernika, wzniesiony głównie dzięki staraniom J. Kostycewicza), dyrektor był wielkim autorytetem dla kolejnych pokoleń młodzieży;

1965 - przeszedł na emeryturę;

1971 - zmarł; pochowany na cmentarzu w Bielsku;

1994 - ufundowano tablicę pamiątkową w Liceum Białoruskim;

1996 - obchodzono stulecie urodzin J. Kostycewicza; odbyła się konferencja naukowa; dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 malowały krzyż, poświęcony jego pamięci; krzyż ustawiono na Dubiczach i wyświęcono 12 października 1996 r.

Wasilij Kostycewicz - ojciec Jarosława. Sofia Kostycewicz - matka Jarosława.

Rodzina Kostycewiczów w Trześciance.
Jarosław Kostycewicz (z prawej) jako dziecko z braćmi: Igorem i Wiaczesławem.
Jarosław Kostycewicz podczas służby w carskim wojsku. Jarosław Kostycewicz podczas obchodów 1 Maja.

"Gdyby nie wysiłki Jarosława Kostycewicza, trudno byłoby utrzymać w Bielsku liceum białoruskie, nie mówiąc już o podstawówce z językiem białoruskim. Starsi mieszkańcy podbielskich wsi do dziś wspominają, jak dyrektor liceum przyjeżdżał rowerem na wiejskie odpusty, aby namawiać uczniów do szkoły. Odwiedzał także swych uczniów w domach, starał się im pomagać w trudnych sytuacjach rodzinnych. Był wymagającym, surowym, ale miłującym młodzież pedagogiem. Z wzajemnością."

"Dzięki wysiłkom Jarosława Kostycewicza powstał nowy gmach liceum. W ten oto sposób plac po byłym monasterze św. Mikołaja został zachowany dla prawosławnej społeczności białoruskiej. Warto, by Gimnazjum nr 3 z językiem białoruskim uczciło pamięć swego twórcy. Bo przecież rok 1999 był jedynie datą jego odnowienia. Gimnazjum białoruskie w Bielsku powstało w październiku 1944 r. Nadanie imienia Jarosława Kostycewicza dla Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlskim, który to zespół powstał z połączenia dwóch szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 3, byłoby gestem w stronę uszanowania pamięci o tym człowieku a także o wszystkich innych, którzy na przeciągu historii tworzyli szkolnictwo ruskie i białoruskie na Podlasiu."

Doroteusz Fionik